XIII Raid Luis Tello Barradas (27/01/2012) Santa Eulalia